Aerozole

1. Jaki propelent jest stosowany w odświeżaczach powietrza w aerozolu Air Wick®?

100% naturalny propelent: 100% naturalne powietrze

2. Czy aerozole Air Wick® są produktami na bazie wody?

Tak

3. Jak długo zapach produktu utrzymuje się w powietrzu?

Trwałość zapachu uzależniona jest od ilości rozpylonego produktu, wentylacji w pomieszczeniu oraz występowania w powietrzu zapachu przed użyciem produktu.

4. Ile dawek sprayu mieści się w pojemniku?

Pojemnik zawierający ok 227 g produktu wystarcza średnio na 45 czterosekundowych „psiknięć”.

5. Czy produkt może być wykorzystywany do tępienia mrówek i robactwa?

Nie, produkt nie jest przeznaczony do użytku jako środek owadobójczy.

6. W jaki sposób należy zutylizować produkt?

Jeżeli pojemnik jest pełny, można go wyrzucić do zwykłego kosza na śmieci. Jeżeli jest pusty, nadaje się do recyklingu.

7. Dlaczego produktu nie można używać na świeżym powietrzu?

Skuteczność produktu na otwartej przestrzeni byłaby słabsza, gdyż na świeżym powietrzu szybciej uległby on rozproszeniu. 

8. Czy produktu można bezpiecznie używać w pobliżu dzieci i zwierząt domowych?

Tak, jeżeli produkt jest stosowany zgodnie z zaleceniami, można go używać w pobliżu dzieci i zwierząt domowych (za wyjątkiem ptaków). Jednak nie należy nigdy stosować produktu bezpośrednio na sierść/skórę zwierząt domowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące wymogów bezpieczeństwa (poniżej).

9. Czy produktu można bezpiecznie używać w pobliżu ptaków?

Ptaki są wrażliwe na zapachy i mają delikatne układy oddechowe. Z tego powodu należy zachować ostrożność podczas stosowania tego rodzaju produktów w pobliżu ptaków. W razie jakichkolwiek innych pytań zachęcamy do kontaktu z weterynarzem. 

10. W jaki sposób należy używać aerozoli?

Podczas rozpylania NALEŻY TRZYMAĆ POJEMNIK W POZYCJI PIONOWEJ. Rozpylanie produktu w odwróconej pozycji może powodować niewłaściwe uwalnianie zapachu.

11. Jakie są wymogi związane z bezpieczeństwem?

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Stosować wyłącznie jak wskazano. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

 

Przed użyciem zapoznaj się ze środkami ostrożności i instrukcją, którą zachowaj. Ze względów bezpieczeństwa przeczytaj uważnie i stosuj instrukcję obsługi umieszczoną na puszce z aerozolem i na opakowaniu urządzenia Freshmatic. Nie kieruj urządzenia bezpośrednio na pożywienie, tkaniny lub powierzchnie. W przypadku kontaktu z powierzchnią, natychmiast przetrzyj powierzchnię wilgotną szmatką.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW: Używać tylko zgodnie z zaleceniami. Umyślne używanie niezgodnie z przeznaczeniem poprzez celowe koncentrowanie i wdychanie zawartości pojemnika może nieść ze sobą szkodliwe skutki. Reaguj, gdy ktoś wdycha produkt. W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony www.inhalant.org