Freshmatic®

1. Co znajduje się w zestawach startowych Air Wick® Freshmatic®?

Dostępne są dwa zestawy startowe: pierwszy zawiera urządzenie Air Wick® Freshmatic® Ultra, wkład uzupełniający oraz dwie baterie AA/LR6 wraz z instrukcją obsługi.

2. Jaką przewagę ma odświeżacza automatyczny Air Wick® Freshmatic® nad innymi odświeżaczami powietrza?

Air Wick® Freshmatic® automatycznie uwalnia regularne i jednakowe dawki zapachu przez cały dzień, dzięki czemu ma się pewność, że w domu zawsze ładnie pachnie. Ponadto z uwagi na fakt, że każde "psiknięcie" jest kontrolowaną dawką, ma się pewność, że intensywność zapachu utrzymuje się na tym samym poziomie od początku do końca wkładu.

3. Urządzenie wyposażone jest w czerwony mechanizm blokujący, który uniemożliwia mi włożenie wkładu zapachowego. Co mam zrobić?

W celu zmiany pozycji czerwonego mechanizmu blokującego i włożenia wkładu zapachowego należy WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE, po czym podnieść maksymalnie czerwone ramię do góry, obracając je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Teraz można włożyć do urządzenia wkład zapachowy i uruchomić je.

4. Jak należy prawidłowo umieścić wkład?

Urządzenie należy zawsze trzymać z dala od twarzy, a przed próbą włożenia wkładu należy zawsze ustawić przełącznik w położenie "off". W celu otwarcia produktu należy nacisnąć przycisk znajdujący się u góry i pociągnąć pokrywę przednią do przodu. Włożyć wkład zapachowy. Dyfuzor powien być skierowany ku przedniej stronie produktu. Gdy produkt jest zamknięty, przez otwór powien być widoczny czarny dyfuzor, przez który rozpylana jest substancja zapachowa. Zamknąć urządzenie, ustawić je z dala od twarzy, po czym wybrać żądany poziom intensywności zapachu. Po upływie 15 sekund uwolniona zostanie pierwsza dawka zapachu.

5. Czy można ustawić poziom intensywności zapachu?

Urządzenia Air Wick® Freshmatic® posiadają trzy ustawienia odstępów czasowych, dzięki czemu można mieć zawsze pod kontrolą poziom intensywności zapachu. Poprzez ustawienie urządzenia na jeden z symboli w kształcie kwiatka można stopniowo przechodzić od subtelnego do coraz intensywniejszego zapachu.

6. Co oznaczają symbole kwiatków nad przełącznikiem?

Symbole kwiatków oznaczają pozycje ustawień przełącznika. Im większy i wyżej znajdujący się kwiatek, tym intensywniejszy zapach.Duży kwiatek: intensywny zapach, dający maksymalne wrażenia.Średni kwiatek: średnia intensywność. Mały kwiatek: subtelny, delikatny zapach. Kropka: Urządzenie wyłączone.

7. Gdzie należy postawić urządzenie?

Air Wick® Freshmatic® można powiesić na ścianie. Można je również postawić na półce czy szafce. Powinny się one zawsze znajdować na wysokości co najmniej ok. 180 cm nad podłogą. Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi.

8. W jaki sposób wyłącza się urządzenie?

Urządzenie jest wyłączone, gdy przełącznik znajduje się po lewej stronie. Jeżeli urządzenie ma pozostać nieużywane przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie z niego wkładu i/lub baterii.

9. Skąd mam wiedzieć, kiedy baterie się wyczerpały?

Urządzenie nie rozpyla zapachu. Baterie z reguły wystarczają na trzy wkłady. W razie podejrzenia wyczerpania baterii należy wyłączyć urządzenie i włączyć je ponownie. Jeżeli po upływie 15 sekund urządzenie nadal nie rozpyla zapachu, należy wymienić baterie.

10. Jakie baterie najlepiej nadają się do urządzenia?

W razie potrzeby należy wymienić baterie na nowe baterie alkaliczne wysokiej jakości. Nie zaleca się stosowania baterii cynkowo-węglowych lub baterii przeznaczonych do wielokrotnego ładowania, gdyż nie posiadają one wystarczającej mocy do zasilania urządzenia przez dłuższy czas.

11. Na ile czasu wystarcza średnio wkład Air Wick® Freshmatic®?

Najwyższe ustawienie (duży kwiatek): Do 20 dni
Średni kwiatek: Do 50 dni
Mały kwiatek: Do 60 dni
Ustawienie najniższe odpowiada wyłączonemu urządzeniu.

12. Ile dawek zapachu zawiera jeden wkład?

Jeden wkład zawierający ok. 173 g produktu  to ponad 2400 dawek zapachu.

13. Dlaczego mój odświeżacz Freshmatic® nie rozpyla zapachu?

Upewnij się, że urządzenie zostało wyłączone. Najpierw należy sprawdzić, czy dyfuzor jest zwrócony w prawidłowym kierunku. Gdy urządzenie jest zamknięte, przez otwór z przodu powinna być widoczna końcówka czarnego dyfuzora pojemnika wkładu zapachowego. Jeżeli nie widać przez niego końcówki czarnego dyfuzora, być może wkład zapachowy został nieprawidłowo włożony do urządzenia, a czarny dyfuzor jest zwrócony do tyłu. Następnie należy sprawdzić, czy czerwony mechanizm blokujący znajduje się w pozycji podniesionej. Jeżeli czerwone ramię nie jest całkowicie podniesione, prawidłowe włożenie wkładu lub zamknięcie pokrywy przedniej urządzenia może się okazać niemożliwe. Czerwone ramię znajduje się w otworze, w którym powien się znaleźć dyfuzor wkładu. Jeżeli czerwone ramię blokuje otwór, należy je maksymalnie podnieść, obracając je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, po czym wepchnąć ponownie do oporu wkład do urządzenia. Następnie należy sprawdzić, czy pojemnik wkładu nie jest pusty, wyjmując go w tym celu z urządzenia. Z dyfuzorem zwróconym z dala od twarzy nacisnij dwukrotnie kwadratowe pole u góry dyfuzora. Jeżeli nie wydobywa się spray, należy wymienić wkład.

Włóż ponownie wkład, zamknij pokrywę przednią i wybierz żądane ustawienie intensywności. Po upływie 15 sekund urządzenie powinno rozpocząć rozpylanie zapachu. Jeżeli po upływie 15 sekund urządzenie nadal nie rozpyla zapachu, należy wymienić baterie.

Jeżeli urządzenie nadal nie rozpyla zapachu pomimo włożenia pełnego wkładu Air Wick® i nowych baterii, w celu uzyskania dodatkowych informacji należy zadzwonić na infolinię serwisu obsługi klientów pod numer 801 115 111 lub 22 541 91 15

14. W jaki sposób należy używać odświeżacza Freshmatic®?

INSTRUKCJE: W celu wymiany pustego wkładu najpierw należy wyłączyć urządzenie AIRWICK FRESHMATIC®. Wyrzuć pusty pojemnik i upewnij się, że czerwona dźwignia jest wypchnięta do góry. Włóż wkład tak, by dyfuzor zwrócony był na zewnątrz, tak jak na ilustracji po prawej stronie. Ustaw poziom intensywności zapachu zgodnie z potrzebą na niski, średni lub wysoki. Po upływie 15 sekund uwolniona zostanie pierwsza dawka zapachu. Urządzenie należy zawsze trzymać z dala od twarzy.

15. Jakie są wymogi związane z bezpieczeństwem?

Przed użyciem zapoznaj się ze środkami ostrożności i instrukcją, którą zachowaj. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone (przełącznik w pozycji "OFF"), zanim przystąpisz do założenia wkładu uzupełniającego. Przy łączaniu skieruj dyfuzor z dala od twarzy. 15 sekund po włączeniu urządzenie automatycznie uwolni zapach. Umieścić urządzenie na wysokości min. 2 metrów nad podłogą. Kiedy urządzenie działa nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do mechanizmu dyfuzora. Nie kieruj urządzenia bezpośrednio na pożywienie, tkaniny lub powierzchnie. W przypadku kontaktu z powierzchnią natychmiast wytrzyj ją wilgotną szmatką. Umieść urządzenie z dala od źródeł ognia, gorąca, urządzeń elektrycznych (np. telewizora), intensywnego światła słonecznego oraz intensywnych źródeł ciepła. Niektóre pomieszczenia, np. schowki, mogą nagrzewać się szybciej. Ekstremalne temperatury mogą występować w pobliżu silników samochodowych, piecyków i kominków. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50˚C. Nie przekłuwać, ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Jeżeli planujesz dłuższy pobyt poza domem, wyłącz urządzenie przestawiając przełącznik na pozycję "OFF". Używaj jedynie zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie działa na baterie. Używaj tylko baterii alkalicznych. Nie używaj jednocześnie baterii używanych i nowych, różnych producentów czy różnych typów. Upewnij się, że baterie są prawidłowo umieszczone w urządzeniu, zgodnie z oznaczeniami (+) i (-). Baterie nie powinny być narażone na działanie wody, ognia czy wysokich temperatur. Nie powoduj spięcia. Jeśli nastąpi jakikolwiek wyciek z baterii, usuń je i wyczyść dokładnie urządzenie. Utylizując baterie należy wziąć pod uwagę obowiązujące normy prawne. Baterie zawierają 0% Hg, 0% Cd, 0% Pb. Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij baterie. Usuwanie: Kiedy baterie się wyczerpią wymień je na nowe. Zużyte baterie usuwaj zgodnie z lokalnymi przepisami. Zakazuje się umieszczania zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku. Zużyte baterie i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinny być zbierane selektywnie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pusty wkład wyrzuć do kosza na śmieci lub oddaj do recyklingu zgodnie z obowiazującymi przepisami.

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła,gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Stosować wyłącznie jak wskazano. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Opróżnione opakowania poddaj recyklingowi.