Odświeżacze elektryczne

1. Czy można dostosować intensywność zapachu?

Tak. U góry produktu znajduje się przycisk obrotowy:


Najmniejszy kwiatek = minimalna intensywność
Największy kwiatek = maksymalna intensywność

2. W jaki sposób wyłącza się urządzenie?

Należy po prostu wyjąć jego wtyczkę z gniazdka.

3. W pomieszczeniu jakiej wielkości produkt działa najskuteczniej?

Produktu można używać w pomieszczeniach dowolnej wielkości, najlepiej w dużych lub średnich pomieszczeniach.

4. Czy pustą buteleczkę po olejku zapachowym można napełnić perfumami lub inną substancją zapachową w płynie?

Nie  

5. Czy żarówka nadaje się do wymiany?

Nie 

6. Czy urządzenie można pozostawić podłączone do gniazdka, gdy w buteleczce nie ma olejku?

Nie

7. Czy istnieje sposób na przedłużenie trwałości zapachu?

W celu wydłużenia trwałości zapachu od czasu do czasu należy je wyjąć z gniazdka lub ustawić na minimalną intensywność przez część dnia.

8. W jaki sposób można wyjaśnić ewentualny brak skutecznego działania odświeżacza elektrycznego Air Wick® przez oczekiwany czas?

Jednym z problemów jest przyzwyczajenie - ciągła ekspozycja na ten sam zapach zmniejsza wrażliwość na niego. Ponadto, w miarę upływu czasu można oczekiwać zmniejszenia intensywności zapachu..

9. W jaki sposób należy używać odświeżaczy elektrycznych?

Należy odkręcić korek buteleczki z zapachem i wsunąć do urządzenia tak, by rozległ się odgłos "kliknięcia". Następnie włożyć wtyczkę do gniazdka
w POZYCJI PIONOWEJ.

10. Jakie są wymogi związane z bezpieczeństwem?

Jakie są wymogi związane z bezpieczeństwem?
Przed użyciem należy uważnie przeczytać środki ostrożności umieszczone na opakowaniu. Należy zachować opakowanie, aby w razie konieczności móc ponownie przeczytać jego treść. Używać wyłącznie jak wskazano. Zawsze wyjmij wtyczkę z kontaktu przed włożeniem lub wyjęciem wkładu. Nie umieszczać w miejscach, w których wtyczka jest narażona na uderzenia. Jeżeli urządzenie ulegnie uszkodzeniu, należy wyłączyć zasilanie w gnieździe przed usunięciem. Nie stosować przedłużaczy lub listew zasilających. Stosować wewnątrz pomieszczeń. Zawsze trzymaj wtyczkę/wkład w pozycji pionowej. Nie obsługiwać mokrymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Produkt nie powinien być używany bez przerwy, zawsze wyłączaj go na noc. Gdy używasz produktu zawsze upewnij się, że w odległości 50 cm nad i wokół wkładu nie znajdują się żadne przedmioty. Nie blokuj przepływu powietrza wtyczki. Nie używaj w małych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji. Nie umieszczać na otwartym słońcu lub w okolicy źródeł ciepła. Nie umieszczać na polerowanych, malowanych lub plastikowych powierzchniach. UŻYWAJ WKŁADÓW DO ODŚWIEŻACZY ELEKTRYCZNYCH AIR WICK WYŁĄCZNIE Z WTYCZKAMI AIR WICK. UŻYWANIE WKŁADÓW INNYCH PRODUCENTÓW MOŻE DOPROWADZIĆ DO EMISJI TOKSYN LUB SPOWODOWAĆ POŻAR. Aby wyczyścić urządzenie, wyjmij wtyczkę z kontaktu i użyj suchej ściereczki. Używaj wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. URZĄDZENIE NIE MOŻE BYC UŻYWANE BEZ NADZORU PRZEZ DZIECI, ANI OSOBY Z OGRANICZONYMI ZDOLNOŚCIAMI PSYCHORUCHOWYMI.
Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.