Air Wick Pachnące patyczki o zapachu Białych Kwiatów

Opis produktu

W Air Wick Pachnących Patyczkach wykorzystujemy ratanowe patyczki aby delikatnie rozproszyć zapachy. Stwórz przyjazną atomsferę w domu z zapachem świeżo ściętych białych kwiatów, lilii, białych róż i jaśminu z delikatną nutą rześkiego zielonego jabłka. Ciesz się zapachem nawet do 4 tygodni. 1. Odkręć i zdejmij nakrętkę znajdującą się u szczytu szklanego flakonika. 2. Mając założone rękawice ochronne, wypchnij palcem białą membranę (krążek zabezpieczający) i usuń go z nakrętki. 3. Nałóż nakrętkę z powrotem na nasadę butelki. 4. Włóż ratanowe patyczki do środka flakonika, upewniając się, że rozkładają się jak łodygi. Patyczki będą działać jak knot i powoli uwalniać zapach. 5. Aby zapobiec przypadkowemu rozlaniu, upewnij się, że produkt znajduje się na stabilnej powierzchni. Nie umieszczaj na polerowanych, malowanych lub plastikowych powierzchniach. Wytrzyj powierzchnię w przypadku rozlania płynu.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać środki ostrożności umieszczone na opakowaniu. Należy
zachować opakowanie, aby w razie konieczności móc ponownie przeczytać jego treść. Używać tylko zgodnie
z przeznaczeniem. UWAGA: Produkt zawiera części stwarzające ryzyko udławienia.

Air Wick Pachnące patyczki Białe kwiaty. Odświeżacz powietrza. Uwaga. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera: 3-Butoksypropan-2-ol; 2-Metylo-3-(p-izopropylofenylo)propionaldehyd;
3-p-Kumenylo-2-metylopropionaldehyd; 2-(4-tert-Butylobenzylo)propionaldehyd; Cytronellol.
Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przed użyciem przeczytać etykietę. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zawiera: 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl) propionaldehyde, Butylphenyl methylpropional, Citral, dl-Citronellol, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-
1-carboxaldehyde, p-tert-Butyldihydrocinnamaldehyde, Geraniol, cis-3-Hexenyl salicylate, delta-1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, 3-Phenylbutanal, Phenylacetaldehyde, Eugenol.
Może powodować reakcję alergiczną skóry. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi,
regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy
stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

EA_3054839

Product Code: 5900627073751