Air Wick Pachnące Patyczki o zapachu orzeźwiającej bawełny i kwiatu migdałowca

Opis produktu

W Air Wick Pachnących Patyczkach wykorzystujemy ratanowe patyczki aby delikatnie rozproszyć zapachy. Stwórz przyjazną atomsferę w domu z orzeźwiającym zapachem bawełny i kwiatu migdałowca. Ciesz się zapachem nawet do 4 tygodni. 1. Odkręć i zdejmij nakrętkę znajdującą się u szczytu szklanego flakonika. 2. Mając założone rękawice ochronne, wypchnij palcem białą membranę (krążek zabezpieczający) i usuń go z nakrętki. 3. Nałóż nakrętkę z powrotem na nasadę butelki. 4. Włóż ratanowe patyczki do środka flakonika, upewniając się, że rozkładają się jak łodygi. Patyczki będą działać jak knot i powoli uwalniać zapach. 5. Aby zapobiec przypadkowemu rozlaniu, upewnij się, że produkt znajduje się na stabilnej powierzchni. Nie umieszczaj na polerowanych, malowanych lub plastikowych powierzchniach. Wytrzyj powierzchnię w przypadku rozlania płynu.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać środki ostrożności umieszczone na opakowaniu. Należy zachować opakowanie, aby w razie konieczności móc ponownie przeczytać jego treść. Używać tylko zgodnie
z przeznaczeniem. UWAGA: Produkt zawiera części stwarzające ryzyko udławienia.

Air Wick Pachnące patyczki Orzeźwiająca bawełna i kwiat migdałowca. Odświeżacz
powietrza. Uwaga. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zawiera: 3-Butoksypropan-2-ol. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia
skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość i pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami.
Zawiera: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)
propionaldehyde, Limonene, alpha-iso-Methylionone, p-tert Butyldihydrocinnamaldehyde.

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

EA_3054838

Product Code: 5900627073768